Heartburn

photo: Basia Sinica
photo: Basia Sinica
photo: Basia Sinica
photo: Basia Sinica
photo: Basia Sinica
photo: Basia Sinica
photo: Basia Sinica

 

SPEKTAKL / WARSZTAT / WEBSITE: [ English Version ]

29 stycznia 2022, 19:00 / 30 stycznia 2022, 18:00
Premiera @ Republika Sztuki Tłusta Langusta, Poznań, Polska

Występ w języku polskim, hiszpańskim i angielskim z polskim tłumaczeniem ( napisy ).

Dwie kobiety stają przed faktem rozpadu europejskiego marzenia egalitarnego.
Pamiętają kłamstwa, które mówiono im jako dzieci i kwestionują nadzieję, że dla przyszłych pokoleń może być inaczej. Łącząc ruch, pieśń, humor i lalkarstwo, Heartburn w niekonwencjonalny i zaskakujący sposób rozbije tabu o życiu kobiet.

‘Bo najpierw został ukształtowany Adam, potem Ewa’ Tymoteusza 2:1

Ósmy spektakl teatru Cosmino Productions, w którym grupa połączyła siły z hiszpańską aktorką Evą Rufo i brytyjską artystką Jo Johnston, wyrusza w europejską trasę w 2022 roku.

Stworzony i wyreżyserowany przez zespół
Wykonawcy: Eva Rufo i Rachel Karafistan
Kostiumy: Renata Kałek
Grafika: Jo Johnston
Asystent produkcji i tłumaczenia: Kaja Banaszak
Muzyka: Kuba Pierzchalski
Zdjęcia: Basia Sinica

WARSZTAT:
30 stycznia 2022, 11:00 – 13:00 GRATIS @ Republika Sztuki Tłusta Langusta
Twoja historia – warsztaty dla każdej osoby, która kiedykolwiek identyfikowała się jako kobieta.
Stwórz kolaż z brytyjską artystką Jo Johnston i twórczyniami Heartburn, Rachel Karafistan i Evą Rufo.

Kolaż może być „dziełem sztuki wykonanym przez wyklejanie rozmaitych materiałów, takich jak fotografie i kawałki tkanin, na jakąkolwiek powierzchnię, np. papier czy płótno”, „kolekcją czy kombinacją przeróżnych rzeczy”. Czyli najprościej mówiąc, wycinaniem i naklejaniem!

Na tych warsztatach, zapraszamy Cię do stworzenia kolażu ze wsparciem malarki Jo Johnston, oraz do podzielenia się historią, która kryje się za wykreowanym przez Ciebie obrazem, w bezpiecznej przestrzeni (jeśli tylko masz na to ochotę). Kolaż to łatwo dostępna forma, która nie wymaga od Ciebie umiejętności rysowania. Masz wolność wyboru i zmiany kolażu tak, żeby opowiadał właśnie Twoją historię. Tu nie ma dobrego albo złego sposobu.

Po prostu znajdź obrazy czy słowa które opisują Twoją historię, z którymi czujesz więź, które wywołują w Tobie emocje i przywołują wspomnienia. Proporcje czy estetyka nie są tu istotne.

Możesz myśleć w kontekście społeczeństwa, rodziny, przyjaciół, religii, polityki, pracy, społeczności. Kolory, kształty, wzory i tekstury, wszystkie mogą przywoływać w nas uczucia, wspomnienia i doświadczenia. Wycinanie fragmentów obrazów z ich pierwotnego kontekstu, oraz wkładanie ich w ramy nawiązujące do naszych osobistych przeżyć, może być ekscytujące i odkrywcze. W tworzeniu pomogą Ci przykłady i wskazówki, jak i wokalno-fizyczne ćwiczenia zespołu Heartburn, które będą miały na celu rozpoczęcie dyskusji na tematy poruszone w przedstawieniu.
Obrazy, myśli, uczucia i sekrety mogą być nawet ukryte w Twoim kolażu w taki sposób, że nikt poza Tobą ich nie zobaczy. Będą tylko dla Ciebie.

Zachęcamy do przynoszenia magazynów, gazet, zdjęć lub ich kopii, materiałów, nici, listów, wszystkiego, czego nie boicie się pociąć. Będziemy mieli również do dyspozycji różne zasoby.

Jeśli wyrazisz zgodę, po warsztatach zostaniesz poproszona o przesłanie swoich kolaży na www.heartburnwomen.com,  i przy herbacie lub kawie przeczytanie historii, którymi podzieliły się inne kobiety z całego świata.

Miejsca są darmowe i limitowane. Warsztaty odbywają się w języku angielskim i polskim.
Prosimy rezerwować tutaj: info@cosmino.org

PERFORMANCE / WORKSHOP / WEBSITE:
29 January 2022, 7pm / 30 January 2022, 6pm
Premiere @ Republika Sztuki Tłusta Langusta, Poznan, Poland

Performed in Polish, Spanish & English with Polish subtitles

Two women face the truth about the dissolution of the European egalitarian dream.
They remember the lies they were told as children and question the hope that things might be different for future generations. Incorporating, movement, song, humour and puppetry, Heartburn will smash taboos around women’s lives in unconventional and surprising ways.

‘For it was Adam who was first created, and then Eve’ Timothy 2:1

Cosmino Production’s eighth touring production sees them join forces with Spanish actress, Eva Rufo and British artist, Jo Johnston and will embark on a European tour in 2022.

Created and directed by the company
Performers: Eva Rufo and Rachel Karafistan
Costumes: Renata Kałek
Artwork: Jo Johnston
Production assistant & translation: Kaja Banaszak
Music: Kuba Pierzchalski
Photos: Basia Sinica

WORKSHOP:
30 January 2022, 11 am – 1 pm FREE @ Republika Sztuki Tłusta Langusta

Your Story : A workshop for everyone who has ever identified as a woman, in English & Polish
Create a Collage with British Artist Jo Johnston and Heartburn performers Rachel Karafistan & Eva Rufo.

A collage can be: “A piece of art made by sticking various different materials such as photographs and pieces of paper or fabric on to a backing.” “A collection or combination of various things.” So, basically cutting out and sticking on!

In this workshop, we invite you to create a collage with the guidance of artist, Jo Johnston and then (if you feel comfortable) share the story behind the image in a safe space. Easily accessible, no drawing skills required. You have the freedom to choose and reframe images in order to tell your story. There is no right or wrong way to do it. 

 Simply find images/words that tell your stories as a woman/girl, that you connect with, express feelings and invoke memories. Proportion is not important.

Think in the context of society, family, friends, religion, politics, work, community. Colours, shapes, patterns and textures can all evoke feeling, memories and experiences in us. It can be exciting to cut images or parts of images out of their original context and ”reframe“ them to connect them to our own personal situation. Examples will be given alongside guidance and vocal and physical impulses / exercises from the Heartburn team will help to get you started and create conversations about the themes explored in the performance.
Images, thoughts, feelings and secrets can even be hidden and folded away in your collage.

Feel free to bring magazines, newspapers, photos or copies of photos, fabric, thread, letters, anything you don’t mind cutting up. We will also have a variety of resources available.

If you wish, after the workshop, you will be invited to upload your images here www.heartburnwomen.com and pour yourself a cup of tea and read the stories that other women from across the world have taken the time to share.

Places on the workshop are limited and free.
Book here: info@cosmino.org

With the support of: